Zwrot zakupionego towaru:

Dokonując zakupu towarów w naszym sklepie macie Państwo możliwość ZWROTU towaru w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

 1. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od otrzymania nabytej przesyłki.

 3. Aby odstąpić od umowy, należy złożyć stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: techwar@poczta.pl lub listownie na adres:

  TECHWAR Magdalena Mrówczyńska
  ul.Wilczycka 10,
  51-361 Wilczyce
  woj. dolnośląskie
  kom. 696 462 095

 4. Przesyłkę zwrotną należy nadać na adres:
  TECHWAR Magdalena Mrówczyńska
  ul.Wilczycka 10,
  51-361 Wilczyce
  woj. dolnośląskie
  kom. 696 462 095

 5. Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy - w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru

 6. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.

  Pobierz wzór odstąpienia od umowy:

  Wzór odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

 1. O świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (sprowadzona pod specjalne zamówienie klienta);

 4. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 5. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 6. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 7. W której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 8. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 9. Zawartej w drodze aukcji publicznej;

 10. O świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 11. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

 1. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu.

 2. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” .

 3. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do dostarczania towarów zawartych w ofercie handlowej bez wad, chyba, że w ofercie została zawarta informacja, że produkt posiada takie wady, a Kupujący śwadomie zdecydował się na zakup towaru wadliwego.